Country Hutch & Buffet Collection

Corner Hutch

26″ D

37″ W

80″ H

3-Door Hutch & Buffet with Pie Shelf

Buttet: 18″ D x 52″ W x 34″ H

Hutch: 12″ D x 52″ W x 50-1/2″ H

2-Door Hutch & Buffet with Pie Shelf

Buffet: 18″ D x 48″ W x 34″ H

Hutch: 12″ D x 48″ W x 50-1/2″ H

3-Door (1 Long, 2 Short) Hutch & Buffet

Buffet: 18″ D x 60″ W x 34″ H

Hutch: 12″ D x 60″ W x 50-1/2″ H

4-Door Hutch & Buffet with Pie Shelf

Buffet: 18″ D x 72″ W x 34″ H

Hutch: 12″ D x 72″ W x 50-1/2″ H

4-Door (2 Long, 2 Short) Hutch & Buffet

Buffet: 18″ D x 66″ W x 34″ H

Hutch: 12″ D x 66″ W x 59″ H

4-Door Hutch & Buffet